OPTIS 撰写了其历史的新篇章

2017年一月09日 |

Kick Off 2017

2017年 OPTIS 年会于1月9日至20日在法国土伦举行。 这个会议是所有分公司的员工增进交流的一个场合,从美国到日本,我们都设定了新的目标,并为来年拓展了新的视野。

 

多样性是我们成功的关键,那些交流的时刻也是一个见面、相互学习及分享技能和专业知识的机会。

 

                                                                 2017年 OPTIS 概览: 

 

有一件事是肯定的,我们将继续乐于一起工作,每天创新,为所有的工业项目带来生命和情感!